Les buteurs de promotion D

  1. 14 buts : De Roos (Walhain)

  2. 13 buts : Ince (Sprimont)

  3. 12 buts : Pasaoglu (Seraing)

  4. 11 buts : Huberty F. (Lorrain Arlon)

  5. 9 buts : Beckers (Bertrix), Yilmaz (Huy), Averna (Seraing)